Questions


November 2022 1 260 Report
UNAN
A. Panuto: Piliin ang sagot sa loob ng kahon na nagpapakita ng pagtatanggol sa
ating bansa. Titik lamang ang isulat sa sagutang papel.
A Department of National Defense (DND)
B. Philippine National Police (PNP) o Pambansang Pulisya ng Pilipinas
C. Armed Forces of the Philippines (AFP)
D. Philippine Air Force (PAF)
E Philippine Navy (PN)
1. Maglaan at magpanatili ng seguridad, estabilidad, kapayapaan at
kaayusang pang ekonomiya at pambansang kaunlaran
2. Anong hukbo ang nangangalaga ng katahimikan ng ating himpapawid?
3. Kanilang tungkulin na ipatupad ang lahat ng mga batas at ordinansang
may kaugnayan sa pagtatanggol ng buhay at ari-arian, kapayapaan, imbestigahan at
hadlangan ang mga krimen.
4. Ipagtanggol ang ating bansa laban sa mga kaaway na maaaring dumaan
sa iba't ibang bahagi ng tubig sa ating bansa.
5. Ang misyon nito ay ang pagsasagawa ng mabilis at tuloy-tuloy na
operasyon ng panlupa.
B. Panuto: Isulat ang T kung tama, M kung mali ang sitwasyong nais isinisaad
pagtanggol ng mga mamamayan sa kalayaan at hangganan ng teritoryo ng
bansa.
6. Ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan para sa sambayanan a
nakasaad sa Saligang Batas ng Pilipinas, Artikulo Il Seksiyon 4.
7. May mga ahensiya ng pamahalaan na tumutugon sa pangangailangan upang ipagtanggol ang kalayaan at hangganan ng teritoryo ng bansa 8. Walang karapatan ang mga Pilipino na galugarin at gamitin ang yamang dagat ng bansang Pilipinas. 9. May mga batas na nagtatakda ng lawak ng hangganan ng teritoryo ng Pilipinas 10. Kailangang ipagtanggol ng mamamayan o estado ang kalayaan at hangganan ng teritoryo ng bansa.​

Answers & Comments


Add an Answer


Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Helpful Social

Copyright © 2024 EHUB.TIPS team's - All rights reserved.