Activity 1.
Ano ang masasabi mo sa ginawa ng mga Kastila o Espanyol sa 3 pari na sina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora
Plss pa answer

Answers & Comments


Add an Answer


Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Helpful Social

Copyright © 2024 EHUB.TIPS team's - All rights reserved.