Questions


November 2022 1 247 Report
Sa araling ito,
tatalakayin natin ang mga kaisipang Asyano managing batayan ng mga sinaunang
kabihasnan at imperyo sa mundo. Halina't ating talakayin ang iba't ibang kaisipan, alamin kung saan umusbong,
sino ang nagtatag at ang mahahalagang aral na makukuha rito. Susuriin din natin ang mga impluwensya ng mga
kaisipang ito sa ating lipunan. Buksan ang iyong aklat sa pahina 143-146. Basahin at
unawaing mabuti ang
teksto at gawin ang nakahan dang gawain sa pamamagitan ng paggawa ng Venn Diagram tulad ng nasa ibaba at
ihambing ang Legalismo sa Taoismo at Confucianismo sa Taoismo. Matapos ihambing ang mga ito ay isulat sa
kanang bahagi ng Venn diagram ang pagkakatulad ng tatlong pilosopiya. Ito ay may katumbas na (30) puntos
(nilalaman-10, organisasyon-10, kalinawan-10.) Isulat ang sagot sa activity sheet.

Answers & Comments


Add an Answer


Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Helpful Social

Copyright © 2024 EHUB.TIPS team's - All rights reserved.