Questions


October 2022 1 124 Report
2. Ang kasangkapang ito ay ginagamit sa pagkuha ng mga digri kapag ikaw ay gumagawa
ng anggulo sa iginuguhit na mga linya.
a.Iskuwalang asero
c. Pull-Push Rule
b. Protraktor
d. T-Square

Answers & Comments


Add an Answer


Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Helpful Social

Copyright © 2024 EHUB.TIPS team's - All rights reserved.