Questions


2 days ago 2 0 Report
sagot.
1. Lumaki si Jose sa isang pamilyang relihiyoso. Habang siya ay lumalaki
at nagkakaisip, nakikita niya ang maraming pagkakataon na kailangan
niyang maging matatag laban sa tuksong gumawa ng masama. Dahil
ditto, madalas siyang sumasangguni sa maraming mahahalagang aklat
na magtuturo sa kanya ng mga batayan sa pamimili ng tama at mali.
Anong pamamaraan sa paglinang ng konsensiya ang inilalapat ni Jose.
a. Sanayin ang sarili na pinakikinggan at sinunod ang konsensiya.
b. Ipagpaliban muna ang pasya o kilos kung may pag-alinlangan at
agam-agam.
C. Isabuhay ang mga moral na alintuntunin. Nalilinang ang konsensiya
sa pamamagitan ng pagsasabuhay ayon sa tamang alituntunin.
d. Pag-aralan ang mga moral na alituntunin upang maging sensitibo ang
konsensiya sa pagkilala sa mabuti at masama.​

Answers & Comments


Add an Answer


Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Helpful Social

Copyright © 2022 EHUB.TIPS team's - All rights reserved.