Questions


January 2023 0 4 Report
N
Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Magbigay ng mga halimbawa ng pagkakakilanlan
ng globalisasyon sa mga sumusunod ng dimensiyon. Ipaliwanag ang bawat isa.
Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.
Dimensiyon
Cultural:
HIYO
Economic:
Political:
IV.
Environmental:
ne
Technological:
EDU
Halimbawa
Paliwan

Add an Answer


Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Helpful Social

Copyright © 2024 EHUB.TIPS team's - All rights reserved.